Installation Case 71 : 1044 FRP INSTARGUARD 户外反洗过滤系统

今天要安装一部名为 INSTARGUARD 牌子的户外过滤器

首先把水表拆除,准备连接接口。

型号 FRP1044 户外反洗系统。

适合餐厅或者家庭使用。

连接水管当中。

快要完成。

已经完成连接水管。

安装完成。

最后连接反洗冲洗水管。