Filter Case 78 : Branded Korea Water Dispenser Reinstall & Filter Cartridge Replacement

今天应客户要求,帮这部韩国饮水机更换滤芯及重新安装服务。
2020 07 20 14.35.00 water filter

这是一部韩国饮水机,具备 3 道滤芯。
2020 07 16 16.04.36 water filter

滤芯长度大概 6 寸。
2020 07 16 16.04.38 water filter

安装进水水管。
2020 07 20 14.35.10 water filter

隐藏安装水管。
2020 07 20 14.35.04 water filter

准备更换滤芯。
2020 07 20 14.07.46 water filter

更换完成。
2020 07 20 14.28.56 water filter

这是旧的滤芯。
2020 07 20 14.37.28 water filter